مرور رده

شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی جزء لاینفکی از زندگی ما شده اند. همین موضوع باث شده است که بازاریابان نیز توجه شان به شبکه های اجتماعی بیشتر از قبل جلب شود و از آن به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی آنلاین استفاده کنند.