Browsing Tag

کارآفرینی

از خوب به عالی | جیم کالینز

معرفی کتاب از خوب به عالی | اثر جیم کالینز از خوب به عالی از کتاب های ارزشمند حوزه رهبری و مدیریت است. جیم کالینز  (نویسنده ی کتاب) از اساتید بنام دانشکده ی بازرگانی استنفورد است. MBA خوانده و در حال حاضر به عنوان مشاور به سازمان ها…
Read More...

کارآفرینی و شروع یک استارتاپ نوآور

کارآفرینی و شروع یک استارتاپ نوآور| متخصصان اقتصاد جزو نخستین افرادی بودند که در نظریه‌های اقتصادی خود کارآفرین و فعالیت‌های کارآفرینانه را بررسی کردند. اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم که عنصر اصلی در توسعه اقتصاد یک کشور، کارآفرین‌ها هستند.…
Read More...