Browsing Tag

فناوری آموزشی

تکنولوژی آموزشی (ED TECH )

تکنولوژی آموزشی (ED TECH )یک رشته وسیع است و تعاریف متعددی دارد که بعضی از آنها باهم متناقض هستند، كاربرد ابتكاری ،یافته های یك رشته علمی را در صنعت- یا در یك كار عملی- تكنولوژی می گویند. با توجه به این تعریف، تكنولوژی آموزشی را چنین تعریف…
Read More...