چطور می توان ازشکست یا موفقیت یک ایده جدید کسب و کار اطمینان حاصل کرد؟

من یک ایده جدید برای کسب وکاردارم اما نمی دانم موفق می شوم یا نه

 

ابتدا مقدمه از روند بررسی ایده جدید کسب وکار از دیدگاه مشتری داشته باشیم تا بتوانیم این فرایندرا بهتردرک کنیم

شمایک ایده داریدیامی خواهیدیک کسب وکارجدیدایجادکنیدتبریک میگم.

اماهر ایده ی الزامانتیجه بخش نیست وهرکسب وکارجدیدالزاماباموفقیت منجربه نشده پس چه تفاوتی بین کسب وکارموفق وپردرامدبادیگرکسب وکارها وجود دارد !؟

خب باید این تفاوت کسب وکارموفق بادیگرکسب وکارراازنگاه مشتری بررسی کنیم:

بعضی ازافرادبرای ایده شماوقت می گذارند ،مطالعه می کنند ، نمونه اولیه ان را می خرند وبرایشان جالب و جذاب است.

اما  بعضی از  افراد نوع کسب وکار شما برایشان مهم نیست به این خاطر که زیاد مشکل ونیاز انان را حل نمی کند یا نمی توانند بخرند ،به عنوان مثال شما یک اپلیکیشین جدید ورزشی راه اندازی کردیدکه این اپلیشکیشن برنامه ورزشی به افرادکمک می کند تابتواننددرخانه تمرین های ورزشی را انجام دهند.

دو دوسته از خصوصیات افراد در برخورد اولیه بااپلیکیشن جدیدشما:

دسته ی اول برخی از افراد ورزش کردن برایشان مهم است ولی وقت رفتن به ورزشگاه و باشگاه ندارند و این اپ می توانداین مشکل حل کند . واپلیشکیشن شما برایشان جالب و کاربردی است .

دسته دوم  برایشان ورزش کردن مهم نیست و نیاز و دغدغه ورزش کردن راندارند

پس چطور افراد متقاضی کسب وکارتان و ایده تان  پیدا کنید؟

سوالات تان و ایده تان را به افرادبه صورت غیر مستقیم بیان کنید تا ازتعریف و تمجید ها ی دروغین پرهیز شود و شما بهتر ودقیق تر بتوانید اطلاعات واقعی را دریافت کنید،  و اگرافراد از ایده ی شما استقبال کردن از انها تعهد مانند تعهد مالی وزمانی بگرید تا متوجه شوید که این استقبال از کسب و کار جدید  شما واقعی است یا صرفا یک واکنش هیجانی بدون پشتوانه خرید است.

هر چه قدربتوانید بیشتر تعهد از افرادی که از ایده و کسب و کار شما  استقبال کردن دریافت کنید بیشتر می توانید به انان اعتماد کنید در ضمن اصرار زیاد هم نکنید  تا احساس ترس از خرید به انان دست دهد ،می توانید در چنین موقعیتی به افراد پیشنهاد همکاری ،سرمایه گذاری بدهید .

چه سوالاتی ازافراد برای بررسی ایده باید پرسیده شود ؟

قبل از برسی نکته ها بهتر است  مقدمه  از روند بررسی ایده داشته باشیم

شما یک ایده دارید یا می خواهید یک کسب و کار جدید ایجاد کنید تبریک میگم.

اما هر ایده ی  الزاما نتیجه بخش نیست و هر کسب و کارجدید الزاما با موفقیت منجرب نشده  پس چه تفاوتی بین کسب و کار موفق و پردرامد با دیگر کسب و کارها وجود دارد !؟

خب باید با هم این تفاوت را ازنگاه مشتری بررسی کنیم

بعضی از افراد برای ایده شما وقت می گذارند ،مطالعه می کنند ، نمونه اولیه ان را می خرند وبرایشان جالب و جذاب است

اما  بعضی از  افراد نوع کسب و کار شما برایشان مهم نیست به این خاطر که زیاد مشکل ونیاز انان را حل نمی کند یا نمی توانند بخرند به عنوان مثال شما یک اپلیکیشین جدید  ورزشی راه اندازی کردید که این اپلیشکیشن برنامه ورزشی ان به افراد کمک می کند تا بتوانند در خانه تمرین های ورزشی را انجام دهند دو دوسته از خصوصیات افراد در برخورد اولیه

{ دسته ی اول برخی از افراد ورزش کردن برایشان مهم است ولی وقت رفتن به ورزشگاه و باشگاه ندارند و این اپ می تواند این مشکل حل کند . واپلیشکیشن شما برایشان جالب و کاربردی است .

دسته دوم  برایشان ورزش کردن مهم نیست و نیاز و دغدغه ورزش کردن ندارند }

پس چطور افراد متقاضی کسب وکارتان و ایده تان  پیدا کنید

سوالات تان و ایده تان را به صورت غیر مستقیم بیان کنید تا ازتتعریف و تمجید ها ی دروغین د

روغین پرهیز شود و شما هتر ودقیق تر بتوانید اطلاعات واقعی را دریافت کنید،  و اگرافراد از ایده ی شما استقبال کردن از انها تعهد ماننند تعهد مالی زمانی بگرید تا متوجه شوید که این استقبال از کسب و کار جدید  شما واقعی است یا صرفا یک واکنش هیجانی بدون پشتوانه خرید است

هر چه قد ربتوانید بیشتر تعهد از افرادی که از ایده و کسب و کار شما  استقبال کردن دریافت کنید بیشتر می توانید به انان اعتماد کنید در ضمن اصرار زیاد هم نکنید  تا احساس ترس از خرید به انان دست دهد ،می توانید در چنین موقعیتی به افراد پیشنهاد همکاری ،سرمایه گذاری بدهید .

چه سوالاتی ازافراد برای بررسی ایده باید پرسیده شود؟

  1. سوالاتی که در پیشرفت کاری شما تاثیری ندارد نپرسید.
  2. به یاد داشته باشید شما دنبال حقیقت هستید( که ایا ایده و کسب وکارشما در بازار موفق می شود و افراد بابت تهیه محصول جدیدشما پول پرداخت خواهند کرد یا خیر ) برای یافتن این حقیقت شما باید مشتری ها و افراد ی که حاضربه خرید هستند پیدا کنید و ایده تان را با انان مطرح کنید نه افرادی که فقط از شما تعریف وتمجید واهمی می کنند.
  3. به هیچ عنوان ایده خودتان را ابتدا مطرح نکنید  تا متوجه شوید که ایا مشکلی که کسب وکار شما ان را حل می کندبرای افراد حل مشکل مهم هست یا خیر.

به عنوان مثال افرادی اپلیکیشن ورزشی شما را نصب می کنند که ورزش  کردن برایشان مهم هست واپلیکیشن شما توانسته است مشکل رفتن به باشگاه را برای این افراد حل کند.

شمامی توانیدجهت اطلاعات بیشتردرموردجلسات گفت و گو وفرایند بررسی ایده کتا تست مامان مطالعه کنید.

 

Sending
User Review
۰ (۰ votes)
1 نظر
  1. M.G می گوید

    تردید دارم این مطلب با این نگارش و ساختار دستوری توسط یک شخص جویای موفقیت ترجمه شده باشه شبیه به ترجمه ماشینی هست. حداقل ظاهر متن رو اصلاح می کردید که وقت خواننده بیهوده تلف نشه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.